SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 12. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 14.09.2020

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

18. septembra 2020 (piatok) na 17.00 hodinu

do kultúrneho domu v Dedine Mládeže.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z 11. zasadnutia OZ

5. Informácia starostky obce o hospodárení spoločnosti STKO N-14 a.s. za rok 2019

  1. Prerokovanie projektového zámeru „Výstavba veterného parku v k. ú. Dedina Mládeže“
  2. Prerokovanie žiadostí 
  3. Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 2. štvrťrok 2020 a rozpočtové opatrenia

  9. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti

10. Diskusia

11. Záver

V Dedine Mládeže, dňa 14. septembra 2020

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: