SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 1. zasadnutie OZ

 16.12.2014

Starostka Obce Dedina Mládeže

 

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

 

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

 

Pozývam Vás na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

 

na deň

 

 18. decembra 2014 (štvrtok) na 17,00 hodinu

do kultúrneho domu v Dedine Mládeže.

 

Program:

 

  1. Otvorenie

  2. Určenie overovateľov zápisnice

  3. Voľba návrhovej komisie

  4. Informácia odborného lesného hospodára

  5. Informácia o podaných žiadostiach obce o pridelenie dotácie

  6. Prejednanie a schválenie prijatia investičného úveru na prefinancovanie záverečnej platby

      na projekt Ekodvor Dedina Mládeže

  7. Organizačné

  8. Diskusia

  9. Záver

 

 

 

 

      Žiadam pozvaných, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva bezpodmienečne zúčastnili. 

 

 

 

                                                                                 Mgr. Ing. Gabriela Gönczölová, v.r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: