SlovenskýMagyarEnglish

Podmienky obchodnej verejnej súťaže č.2/2018

 10.12.2018

Uznesenie č.203/2018

z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

konaného dňa 4. decembra 2018 

K programovému bodu č. 4 –  Prejednanie žiadosti o prenájom nebytového priestoru

 Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže

A. Schvaľuje

  1. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovení § 281 až § 288 zákona

     č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy  

     o nájme nebytového priestoru č. 12-6 v polyfunkčnej budove na ul. Nám. 4. apríla 7/8,

     946 03 Dedine Mládeže.

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4

Hlasovanie za: 4 (Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Mahuliena Skalnická)

Proti: 0

zdržal sa: 0

  1. Podmienky obchodnej verejnej súťaže nasledovne:

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

č.2/2018

Obec Dedina Mládeže

Nám. 4. apríla 7/8, 946 03 Dedina Mládeže, IČO: 00 306 428 zastúpená

JUDr. Ing. Gabrielou Gönczölovou, starostkou obce

podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí  v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž

na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 12-6 v polyfunkčnej budove na ul. Nám. 4. apríla 7/8, 946 03 Dedine Mládeže za nasledovných súťažných podmienok:

1. Prenajímateľ/vyhlasovateľ

Obec Dedina Mládeže

Nám. 4. apríla 7/8

946 03 Dedina Mládeže

v zastúpení starostkou: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, IČO: 00 306 428

číslo účtu (IBAN): SK37 0200 0000 0000 2122 4142

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prenájom nebytového priestoru v celkovej výmere 64,05 m2 na adrese: Nám. 4. apríla 7/8, 946 03 Dedina Mládeže, k. ú. Dedina Mládeže, nachádzajúcom sa na 1. nadzemnom podlaží (prízemí) vo vchode č. 8, priestor č.: 12-6 polyfunkčnej budovy so súpis. č.: 7 postavenej na pozemku parc. registra „C“ KN, parc. č. 1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 293 m2, zapísanom na LV č. 2967 vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálnym odborom pre obec Dedina Mládeže, kat. úz.: Dedina Mládeže.

Nebytový priestor má výmeru 64,05 m2.

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku je:6405/47082

Nebytový priestor č. 12-6 podľa prílohy č. 5- Pôdorys prízemia Znaleckého posudku č. 47/2013 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Vierou Katonovou zahŕňa nasledovné miestnosti: miestnosť č. 105- kancelária, č. 108- kancelária, č. 109- kancelária, č. 106- predsieň, č. 107- wc.

3. Termín ohliadky

Oboznámenie sa s predmetom obchodnej verejnej súťaže je možné na základe osobnej prehliadky. Ohliadku nebytového priestoru je možné dohodnúť telefonicky na čísle 0918 873 241.        

4. Kontaktná osoba vyhlasovateľa

Meno a priezvisko:                 JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, starostka obce

telefón:                                   0918 873 241

E-mail:                                    ocu_dedinamladeze@gutanet.sk

5. Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

6. Účel nájmu

Účelom nájmu je prevádzkovanie obchodu, služieb, malovýroby alebo kancelárií.

7. Minimálna požadovaná cena

Minimálna požadovaná cena nájmu za nájom predmetu obchodnej verejnej súťaže je vo výške 27,00 Eur/m2/rok.

Účastník je povinný uviesť v súťažnom návrhu výšku nájomného za celý predmet nájmu, s tým, že v cene nájmu nie sú uvedené náklady na réžie.

8. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky:

Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť účastnícky poplatok vyhlasovateľovi vo výške 10,– Eur, a to v hotovosti do pokladne Obecného úradu Dedina Mládeže alebo na bežný účet vyhlasovateľa číslo účtu (IBAN): SK37 0200 0000 0000 2122 4142, variabilný symbol: 2/2018 do poznámky resp. do doplňujúcej informácie uviesť identifikačné údaje súťažiteľa (napr. meno a priezvisko, alebo obchodné meno a IČO) tak, aby bolo možné identifikovať, ktorý súťažiteľ poplatok zaplatil, poplatok je zaplatený až pripísaním na účet vyhlasovateľa. Kópiu dokladu - potvrdenia o zaplatení účastníckeho poplatku sú účastníci súťaže povinní priložiť k súťažnému návrhu do zalepenej obálky  s označením „Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru -  Nám. 4. apríla 7/8, 946 03 Dedina Mládeže, priestor č.: 12-6 -  NEOTVÁRAŤ“. 

Predložený návrh  nie  je  možné  odvolať  po  uplynutí lehoty určenej  na  predkladanie súťažných návrhov.

Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy, na ďalšie doručené návrhy toho istého súťažiteľa sa neprihliada, sú automaticky vylúčené zo súťaže. Predložený návrh  nie  je  možné  meniť  a dopĺňať,  ani  ho  upravovať  po  uplynutí  lehoty  určenej na predkladanie súťažných návrhov.

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže  bude zverejnené v priebehu 50. týždňa v roku 2018 na úradnej tabuli obce, v regionálnom týždenníku DELTA a na webovej stránke obce na www.obecdedinamladeze.sk.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže je možné vyžiadať na Obecnom úrade Dedina Mládeže, na adrese: Nám. 4. apríla 7/8, 946 03 Dedina Mládeže v pracovných dňoch počas úradných  hodín a budú zverejnené aj na webovej stránke obce www.obecdedinamladeze.sk.

Lehota na podávanie súťažných návrhov je od zverejnenia oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže do 03.01.2019 do 12:00 hod.. Súťažný návrh môže byť doručený osobne alebo poštou na adresu Obecného úradu Dedina Mládeže, Nám. 4. apríla 7/8, 946 03 Dedina Mládeže písomne v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru -  Nám. 4. apríla 7/8, 946 03 Dedina Mládeže, priestor č.: 12-6 -  NEOTVÁRAŤ“ V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

9. Vyhodnotenie ponúk a kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov:

Otváranie obálok a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 4. januára 2019 o 17.00 hod.  na Obecnom úrade Dedina Mládeže.

Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá cena nájmu za predmet obchodnej verejnej súťaže v eur/m2/rok. Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou. V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín doručenia návrhu vyhlasovateľovi. Vybranému účastníkovi súťaže bude v lehote do 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže odoslaný list s oznámením o tom, že jeho návrh bol prijatý.

Vyhlasovateľ si  vyhradzuje právo  odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú a predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

Vyhlasovateľ  neuhrádza  účastníkom  súťaže  náklady  spojené  s ich  účasťou  v tejto obchodnej verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich účasťou v súťaži.

Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne do 11. januára 2019 na webovej stránke obce www.obecdedinamladeze.sk, ako aj na úradnej tabuli Obce Dedina Mládeže.

10. Náležitosti návrhu:

Súťažný návrh musí spĺňať nasledovné náležitosti:

1.Návrh je potrebné odovzdať v zalepenej uzavretej obálke s označením  „Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru -  Nám. 4. apríla 7/8, 946 03 Dedina Mládeže, priestor č.: 12-6 -  NEOTVÁRAŤ“

2. Návrh musí obsahovať identifikačné údaje účastníka súťaže, výšku ceny nájmu, lehotu splatnosti, účel nájmu, návrh musí byť navrhovateľom podpísaný a musí obsahovať telefonický kontakt a adresu, na ktorej bude navrhovateľ zastihnuteľný.

3. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku podľa bodu 8. týchto podmienok súťaže.

4. Potvrdenie, že navrhovateľ nemá nedoplatky voči obci Dedina Mládeže, ktoré potvrdenie vydá obec Dedina Mládeže na žiadosť navrhovateľa.

5. Súťaže sa môže zúčastniť podnikateľský subjekt, resp. fyzická osoba SZČO.

6. Spolu so súťažným návrhom je uchádzač povinný predložiť:

-           originál alebo overená kópia výpisu z obchodného registra/ živnostenského registra nie staršie ako 3 mesiace,

-           čestné prehlásenie, že nie je v konkurznom konaní alebo v konkurze, v reštrukturalizačnom konaní, v oddlžení,

-           čestné prehlásenie štatutárneho orgánu, že spoločnosť nie je v likvidácii,

-           čestné prehlásenie, že nie je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz alebo ktorý je v likvidácii,

-           potvrdenie Daňového úradu, že nemá evidované daňové nedoplatky, pričom potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace,

-           potvrdenie od Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní (VšZP, Dôvera, Union), že nemá evidované nedoplatky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, pričom potvrdenia nesmú byť staršie ako 3 mesiace,

-           plnú moc v prípade zastupovania.

  1. Volí

  1. Súťažnú komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov uvedeného v bode A/1 tohto uznesenia v zložení: Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická.

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5

Hlasovanie za: 5 (Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Mahuliena Skalnická, Marián Plavec)

Proti: 0

zdržal sa: 0

JUDr. Ing. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: