SlovenskýMagyarEnglish

Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2019

 03.12.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie (január – jún) 2019

V súlade s § 18 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.

Hlavný kontrolór pri výkone finančnej kontroly postupuje podľa pravidiel kontrolnej činnosti, v zmysle zákony č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontrola postupov sa vykonáva podľa pravidiel kontrolnej činnosti v zmysle zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších právnych predpisov.

1. Nové kontroly

  1. Kontrola čerpanie rozpočtu obce Dedina Mládeže – I. polrok 2019
  2. Kontrola vedenia personálnej evidencie zamestnancov obce a dodržanie Zákonov č. 552/2003 Z.z. a 553/2003 Z.z.
  3. Priebežná kontrola vedenia účtovníctva obce

2. Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra

  • k záverečnému účtu obce Dedina Mládeže za rok 2018 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve

3. Ostatné úlohy

  • vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutie OZ – priebežne
  • zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR a organizovaných inými vzdelávacími agentúrami.
  • spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, zmlúv, organizačných smerníc, VZN obce.
  • vykonanie previerok a kontrol na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva o ktorých sa dopĺňa plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.

4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z vykonaných kontrol

V zmysle predloženého návrhu plánu činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly, môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodov, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

V Dedine Mládeže dňa 29.11.2018

Vyvesené: 29.11.2018                                                      JUDr. Ing. Iveta Némethová – HKO

                                                                                                           v.r.       


Zoznam aktualít: