SlovenskýMagyarEnglish

P O Z V Á N K A

 22.03.2013

Starostka Obce Dedina Mládeže

 

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

 

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

 

Pozývam Vás na 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

 

na deň

 

 4. októbra 2013 (piatok) na 17,00 hodinu

do kultúrneho domu v Dedine Mládeže.

 

Program:

 

  1. Otvorenie/ ülés megnyitása

  2. Určenie overovateľov zápisnice/a jegyzőkönyv hitelesítőinek kijelölése

  3. Voľba návrhovej komisie/a javaslóbizottság megválasztása

  4. Prejednanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Dedina Mládeže

      č. 3/2013 o vyhradení plochy na vylepovanie predvolebných plagátov pri voľbách

      do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013/ A 3/2013-as számú általános érvényű  

      rendelet áttárgyalása és jóváhagyása

  5. Prejednanie upozornenia prokurátora č. Pd 144/13-3/ A Pd 144/13-3-as számú ügyészi   

      figyelmeztetés áttárgyalása

  6. Organizačné/ szervezési dolgok

  7. Diskusia/ vita

  8. Záver/ befejezés

 

 

      Žiadam pozvaných, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva bezpodmienečne zúčastnili. 

 

 

 

 

 

                                                                                  Ing., Bc. Gabriela Gönczölová, v.r.

                                                                                                 starostka obce


Zoznam aktualít: