SlovenskýMagyarEnglish

Oznámenie o zahájení územného konania

 12.06.2017

OBEC DEDINA MLÁDEŽE

Nám. 4. apríla č. 8, 946 03 Dedina Mládeže

Č.j.:    72/2017/SP68 - 4                                             V Dedine Mládeže, dňa 07. júna 2017                         

 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

 

Oznámenie o zahájení územného konania

a nariadenie  ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

 

 

Navrhovateľ, O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01  Bratislava, IČO: 35 848 863, zastúpená  spoločnosťou NEVITEL, a.s. Kračanská č. 40, 929 01  Dunajská Streda IČO: 36 240 826   dňa 31. marca 2017 podal na Obec Dedina Mládeže návrh  na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete  - KNDEM – Dedina Mládeže“, na pozemkoch s parc.č. 11602/14, 11605/2, 11765/1 v katastrálnom území Dedina Mládeže.

 Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby.

 

Obec Dedina Mládeže,  ako  príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona o z n a m u j e  začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby dotknutým orgánom a  účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním,   na deň

 

06. júla 2017   o 9,30 hod.

so stretnutím na Obecnom úrade v Dedine Mládeže.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Na námietky, ktoré v určenej lehote účastníci konania neuplatnia v prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy a správcovia inžinierskych sietí, inak podľa  § 36 ods.3 stavebného zákona v znení neskorších predpisov sa má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Do podkladov návrhu je možné nahliadnuť pred dňom ústneho jednania v sídle spoločného stavebného úradu – na Mestskom úrade v Kolárove a  pri ústnom pojednávaní.

V  prípade,  že  sa  niektorý z účastníkov  konania  nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

Vlastník - užívateľ pozemkov  a stavieb,  ktoré sú predmetom územného  konania,  je povinný strpieť ohliadku  na mieste  podľa  § 36  stavebného zákona v znení neskorších predpisov a podľa § 38 zákona č.71/1967 Zb. a k tomu účelu ich sprístupniť.

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Dedina Mládeže spolu so situačným výkresom. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia oznámenia.

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová

       Starostka obce

 

Vyvesené dňa:     09.06.2017                                                 Zvesené dňa:  .....................................

 

 

 Odtlačok pečiatky

                                        Podpis oprávnenej osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto oznámenie sa doručí:

1.     Navrhovateľ: O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01  Bratislava, IČO: 35 848 863

doručuje sa  splnomocnenému zástupcovi:       NEVITEL, a.s. Kračanská č. 40, 929 01  Dunajská Streda

2.    Ing. Katarína Kolenčiak, Nevitel, a.s. Kračanská cesta 40, 929 01  Dunajská Streda

Verejnou vyhláškouúčastníkom konania:

3.     Obec Dedina Mládeže Nám. 4. apríla č. 8, 946 03 Dedina Mládeže – vlastník parc.č. 11605/2, – úradná tabuľa, internetová stránka 

4.      Ing. Zoltán Takács, Harcsová 2440/30, 946 03  Kolárovo – vlastník parc.č. 12077/100

5.      NSK, Rázusova 2A, 949 01  Nitra – vlastník cesty  na parc.č. 11765

Dotknutým orgánom:

6.   Ministerstvo dopravy, výstavby a RR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. obl.hygienika, Nám.Slobody 6, 810 05  Bratislava

7.   Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R.Štefánika, 823 05  Bratislava

8.  Krajský pamiatkový úrad, Nitra, Hradné námestie 8, 949 01  Nitra

9.   Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná č. 16

10.   Okresný úrad Komárno, M.R.Štefánika 10, 945 01  Komárno

       – odbor  starostlivosti o ŽP,  odbor cestnej dopravy a PK,  pozemkový a lesný odbor

11.  Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.Box 292, 810 00 Bratislava 1  

12.  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, OZ , Thalyho 2,  945 01 Komárno

13.  Regionálna správa a údržba ciest, a.s.   Nitra -  Stredisko Komárno, Okružná 2368, 94501 Komárno

 

14.  Stavebný úrad - spis a/a


Zoznam aktualít: