SlovenskýMagyarEnglish

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

 18.02.2019

Obec Dedina Mládeže

Obecný úrad, námestie 4. apríla č. 8, 946 03 Dedina Mládeže

Č.j.: 211/SP174/2018-3                                                               V Dedine Mládeže dňa 11. februára 2019  

O  z  n  á  m  e  n  i  e

o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

a upustenie od  miestneho zisťovania a ústneho pojednávania

Dňa 06. júla 2018  stavebník: Eva Macová, bytom Malý Ostrov 57, 946 03 Dedina Mládeže, zastúpená splnomocneným zástupcom Ing. arch. Petra Vysočániho, bytom Pionierska 22, 930 11 Topoľníky   podal  na Obec Dedina Mládeže žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Novostavba rekreačného domu, na pozemku register „C“ parcelné číslo 12972/1 v katastrálnom území Dedina Mládeže.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Obec Dedina Mládeže, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením   § 61 ods. 4 stavebného zákona ( veľký počet účastníkov konania )

o z n a m u j e


začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania verejnou vyhláškou a pretože sú mu dobre známe pomery staveniska, podľa ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 a 4 stavebného zákona určuje, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy a správcovia inžinierskych sietí, ktorým sa začatie stavebného konania oznamuje obvyklou formou (priamym doručením), inak podľa § 60 ods.5 stavebného zákona v znení neskorších predpisov sa má za to, že ich stanovisko je kladné.   

Na námietky a pripomienky, ktoré mohli alebo mali byť uplatnené pri územnom konaní, stavebný úrad neprihliada podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 26 zákona    č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce.  Za deň doručenia tohto oznámenia sa považuje posledný deň jeho vyvesenia.

            Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

  

                                                                                                                                                  

                                                                                                                    JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová    

           Starostka obce

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania (veľký počet účastníkov konania - § 61 ods.4 stavebného zákona): 

 1. Ostatní účastníci konania parc .č. 12973/2 (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli Obce Dedina Mládeže a  na internetovej stránke Obec Dedina Mládeže.

- doručí sa:

 1. Obec Dedina Mládeže, námestie 4. apríla č. 8, 946 03 Dedina Mládeže  - dotknutý orgán štátnej správy –

               ochrany ovzdušia, vôd, cestný správny orgán

 1. Ing. arch. Peter Vysočáni, Pionierska 22, 930 11 Topoľníky – projektant
 2. Ing. arch. Gellért Ostrozánsky, 925 08 Čierny Brod, č. 213 – odborný dozor
 3. Eva Macová, Malý Ostrov 57, 946 03 Dedina Mládeže

   

- doručenkou dotknutým orgánom a organizáciám:

 1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská č. 39
 2. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná č. 16
 3. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komárno, Nám.gen. Klapku 7
 4. Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, Senný trh 4, 945 01 Komárno
 5. Krajský pamiatkový úrad, Nitra, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
 6. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1
 7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, OZ , Thalyho 2,  945 01 Komárno
 8. SPP - distribúcia a.s., Bratislava Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava
 9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 10. a/a - spis

Obec Dedina Mládeže – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

           18.02.2019

       ..................................................................                         ................................................................................

                               vyvesené dňa                                                                                     zvesené dňa


Zoznam aktualít: