SlovenskýMagyarEnglish

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č.2/2018

 10.12.2018

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č.2/2018

Obec Dedina Mládeže vyhlasuje v zmysle ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“) na podanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 12-6 v polyfunkčnej budove na Nám. 4. apríla 7/8, Dedina Mládeže.

Predmetom OVS je prenájom nebytového priestoru v celkovej výmere 64,05 m2.  Minimálna požadovaná cena nájmu je vo výške 27,00 eur/m2/rok.  

Podmienky OVS sú zverejnené na webovom sídle obce www.obecdedinamladeze.sk, alebo ich záujemca môže vyžiadať na Obecnom úrade v Dedine Mládeže, na adrese Nám. 4. apríla č.7/8, Dedina Mládeže, v pracovných dňoch počas úradných hodín, osobne alebo e-mailom na adrese: ocu_dedinamladeze@gutanet.sk.

Termín obhliadky je možné dohodnúť na obecnom úrade v Dedine Mládeže na hore uvedenej adrese,

tel. č. 035/7779 131, mobil: 0918 873 241. 

Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 3. januára 2019 o 12.00 hod..

                                                                            JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová

                                                                                         starostka obce


Zoznam aktualít: