SlovenskýMagyarEnglish

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

 10.01.2017

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

 

Obec Dedina Mládeže vyhlasuje v zmysle ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie Nájomnej zmluvy o nájme pozemkov vyhlasovateľa. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je nájom nehnuteľností v katastrálnom území Dedina Mládeže,  evidované Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor uvedené v prílohe č.1 Podmienok obchodnej verejnej súťaže.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže je možné vyžiadať do 30. januára 2017:

na Obecnom úrade v Dedine Mládeže, na adrese Nám. 4. apríla č.7/8, Dedina Mládeže, v pracovných dňoch počas úradných hodín,

e-mailom na adrese: ocu_dedinamladeze@gutanet.sk

na webovej stránke obce www.obecdedinamladeze.sk.

Termín obhliadky je možné dohodnúť na obecnom úrade v Dedine Mládeže na hore uvedenej adrese,

tel. č. 035/7779 131, mobil: 0918 873 241. 

Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 31. januára 2017 o 12.00 hod..

 

 

                                                                            JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová

                                                                                         starostka obce

 

V Dedine Mládeže, 10. januára 2017


Zoznam aktualít: