SlovenskýMagyarEnglish

Oznámenie o vybavení a výsledku petície - "Petícia proti výrubu starej hory na Malom Ostrove"

 02.05.2018

Obec Dedina Mládeže v zmysle ustanovenia § 5 ods. 7 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok vybavenia petície.

Dňa 23. februára 2018  bola obci Dedina Mládeže doručená petícia s názvom „Petícia proti výrubu starej hory na Malom Ostrove“, ktorou obyvatelia obci Dediny Mládeže, časti Malý Ostrov a iný občania vyslovili nesúhlas s intenzívnym výrubom lesa Stará hora a navrhovali úplne zminimalizovať výrub, povoliť výrub len tých oblastí, kde je porast chorý, ohrozuje zdravie alebo majetok ľudí, za účasti dobrovoľného zástupcu obyvateľov.

Petícia po jej doplnení a odstránení jej nedostatkov členmi petičného výboru bola prerokovaná dňa 20.4.2018 so zástupcom a petičným výborom za účasti odborného lesného hospodára a predsedu komisie  pri OZ pre životné prostredie.

Les na Malom Ostrove nepatrí do kategórie ochranných lesov podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej ,,zákon o lesoch“), ale je hospodárskym lesom, v ktorom sa hospodári na základe Plánu starostlivosti o les. Zákon o lesoch upravuje odborné hospodárenie v lesoch. Obec pri hospodárení na lesných pozemkoch postupovala v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, plánom starostlivosti o les ako aj so záujmom ochrany životného prostredia. Obec ubezpečuje obyvateľov obce ako aj iných občanov, že chrániť a ponechať les je aj v záujme obce Dedina Mládeže, aj Obecného zastupiteľstva obci Dedina Mládeže. Výrub stromov sa uskutočňoval v súlade s Plánom starostlivosti o les, doteraz boli vykonané v lese iba nevyhnutné zásahy.

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže dňa 27.04.2018 na svojom 26. zasadnutí   prijalo v súvislosti s petíciu nasledovné uznesenie č. 169/2018:

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže

A. Berie na vedomie

  1. Informáciu starostky obce o prerokovaní „Petície proti výrubu starej hory na Malom Ostrove“ dňa 20.4.2018 so zástupcom a petičným výborom za účasti odborného lesného hospodára a predsedu komisie  pri OZ pre životné prostredie.
  2.   Že všetky plánované zásahy v lese na Malom Ostrove budú vopred prerokované s dobrovoľnými zástupcami obyvateľov, ktorými sú: Ing. Ladislav Bazsó, René Szabó, František Kürti.

B. Schvaľuje

  1. Vybavenie petície obyvateľov obci Dediny Mládeže, časti Malý Ostrov a iných občanov proti výrubu starej hory na Malom Ostrove tak, že osobe poverenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci na vybavenie petície sa oznámi, že les na Malom Ostrove je hospodárskym lesom, hospodárenie na lesných pozemkoch ako aj výrub stromov sa uskutočňovalo a uskutočňuje v súlade s Plánom starostlivosti o les a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ubezpečujú sa obyvatelia, že spoločným záujmom obce Dedina Mládeže je chrániť a ponechať les na Malom Ostrove a v lese na Malom Ostrove doteraz boli vykonané iba nevyhnutné zásahy podľa Plánu starostlivosti o les.
  1. Žiada starostku obce
  1. Zistiť možnosti a podmienky vyhlásenia lesa na Malom Ostrove za rekreačný les a s tým súvisiace povinnosti a náklady obce. 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5

Hlasovanie za: 5 (Ing. Ottó Varga, Marcel Tuška, Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marián Plavec)

Proti: nikto

zdržal sa: nikto

.............................................

Obec Dedina Mládeže

JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová

starostka obce Dedina Mládeže


Zoznam aktualít: