SlovenskýMagyarEnglish

Oznámenie o určení počtu poslancov

 03.04.2014

Obec - Mesto - Mestská časť1)

Dedina Mládeže

OZNÁMENIE2)

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

15. novembra 2014

Obecné - Mestské - Miestne1)zastupiteľstvo v Dedine Mládeže

podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením  zo  dňa 10. septembra 2014 č. 236/2014 bod B/1 určilo, že Obecné - Mestské - Miestne1) zastupiteľstvo v Dedine Mládeže

bude mať päť poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode.

Vo volebnom obvode číslo 1 , ktorý zahŕňa obec Dedina Mládeže bude zvolených  päť poslancov.

 

V Dedine Mládeže  dňa 11. septembra 2014

                                                                                                                                                     ____________________________

podpis

odtlačok pečiatky

 

 

 

 

______________

1) Nehodiace sa prečiarknite.

2) Oznámenie sa vyhotoví osobitne pre každý volebný obvod.


Zoznam aktualít: