SlovenskýMagyarEnglish

Oznámenie o uložení listovej zásielky Tímea Struháriková

 02.01.2019

Zoznam

Oznámení verejnou vyhláškou o uložení poštových a úradných zásielok

na Obecnom úrade v Dedine Mládeže.

V zmysle ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade v Dedine Mládeže uloženú

„doporučenú listovú zásielku do vlastných rúk“

Tímea Struháriková, bytom Dedina Mládeže.

Upozorňujeme Vás, že v zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sa deň 17.01.2019 bude považovať za deň doručenia tejto zásielky.  

Uvedenú zásielku si môžete prevziať na Obecnom úrade v Dedine Mládeže počas úradných hodín.

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.


Zoznam aktualít: