SlovenskýMagyarEnglish

Obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania

 08.04.2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 207
zo 6. apríla 2020
k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného
zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020
a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020
a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020
Číslo materiálu: 7435/2020
Predkladateľ: predseda vlády, minister vnútra – predseda ústredného krízového
štábu

Vláda
A. schvaľuje
A.1. návrh na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona
č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením
vlády č. 114 z 15. marca 2020, zmeneného uznesením vlády č. 115 z 18. marca
2020 a uznesením vlády č. 169/2020 z 27. marca 2020;

B. obmedzuje
B.1. podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení
neskorších predpisov slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania
od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59, toto obmedzenie sa
nevzťahuje na:

1. obvyklú cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej
činnosti alebo inej obdobnej činnosti,


2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných
základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych
prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového
tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti
o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie
pohonných hmôt),

3. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,


4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,


5. pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,


6. cesty na pohreb blízkej osoby,


7. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta;


Zoznam aktualít: