SlovenskýMagyarEnglish

O p a t r e n i e Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne pri ohrození verejného zdravia

 28.09.2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

so sídlom v Komárne

Mederčská  č. 39, 945 01 Komárno

                                                                                  Číslo RH2020/298

                                                                                                                 č. z. 2020/10389                                                          

                                                                   v Komárne  27. septembra 2020

                                                                                                

 O p a t r e n i e

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne

pri ohrození verejného zdravia

                                      

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (ďalej len „RÚVZ Komárno“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto

opatrenia:

S účinnosťou od 28.09.2020 od 06:00 hod. do odvolania nariaďuje nasledovné:

1. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v okrese Komárno zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy nad 250 osôb v exteriéri a nad 120 osôb v interiéri v jednom okamihu.

2. Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v okrese Komárno zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa. Výnimku z tohto zákazu majú svadby, smútočné posedenia (kary) a krstiny s celkovým počtom účastníkov do 100 osôb (týka sa hostí).

3.   Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v okrese Komárno zakazuje prevádzkovať všetky zariadenia spoločného stravovania (reštaurácie, bary, diskotéky, herne, hostince a pod.) v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa s výnimkou svadieb.

4. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. v okrese Komárno sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti (ďalej len „ZSS“).

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 03. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva SR nariadil s účinnosťou od 18.09.2020 opatrením č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020 povinnosti a obmedzenia týkajúce sa prevádzok a konaní hromadných podujatí. Podľa bodu C) opatrením č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020 na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať podľa § 48 zákona č. 355/2007 Z.z. dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušného územného obvodu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne vydal toto opatrenie z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie v súvislosti s nákazou na COVID-19 v regióne okresu Komárno (červená farba celoštátneho semaforu pandémie ochorenia COVID-19).

V okrese Komárno bol zaznamenaný výrazný nárast počtu osôb, ktorým laboratórnym vyšetrením metódou RT - PCR bola potvrdená prítomnosť koronavírusu SARS CoV-2.

RÚVZ so sídlom v Komárne eviduje od 24.09.2020 ku dňu vydania tohto opatrenia 104 prípadov nákazy u obyvateľov okresu. Šírenie nákazy bolo potvrdené najmä u účastníkov hromadných podujatí (diskotéka, koncert, divadlo, náboženské sviatosti) a došlo aj k následnému prenosu nákazy COVID-19 na rodinných príslušníkov, spolužiakov a kolegov. Zákaz organizovania všetkých podujatí v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa s výnimkou svadieb je vydaný z dôvodu, že tieto podujatia sú spojené s uvoľnenou atmosférou, stratou zábran a vznikom úzkych kontaktov, čím sa vytvárajú možnosti nekontrolovaného šírenia nákazy.    

            RÚVZ v Komárne týmto opatrením v záujme ochrany zdravia rizikových skupín obyvateľstva (seniori, chronicky chorí a osoby s oslabenou imunitou) neodporúča takýmto osobám zúčastňovať sa na hromadných podujatiach v uzatvorených priestoroch. Ďalej neodporúča cestovanie do rizikových oblastí, prehodnotiť cestovanie do zahraničia.

            RÚVZ v Komárne odporúča prehodnotiť organizovanie rodinných osláv, minimalizovať počty zúčastnených osôb a prehodnotiť účasť osôb rizikových skupín a osôb z rizikových oblastí.

            Všetkým prevádzkovateľom sa odporúča dôsledne dodržiavať všetky aktuálne opatrenia nariadené ÚVZ SR a kontrolovať ich plnenie voči všetkým osobám na každej prevádzke.

  Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.


                                                                                                                                 Mgr. Denisa Masárová

                                                                                               regionálna hygienička


Zoznam aktualít: