SlovenskýMagyarEnglish

Miestne dane a poplatok v roku 2013

 25.01.2013

Miestne dane a poplatok v roku 2013

 

Obec Dedina Mládeže ako správca dane oznamuje občanom, že daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunále odpady a drobné stavebné odpady začne vyberať až po doručení rozhodnutí daňovníkom.

PLATIŤ DANE A MIESTNY POPLATOK BUDETE NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA

>  Do pokladne Obce Dedina Mládeže  

alebo:

>  Príkazom na úhradu na účet Obce Dedina Mládeže vedenej vo VÚB, a.s.

      číslo účtu: 21224142/0200, VÚB, a.s.

      ako variabilný symbol treba uviesť číslo Rozhodnutia

alebo :

>  Poštovým peňažným poukazom na pošte

KEDY BUDEME PLATIŤ

>  až po doručení rozhodnutia,

>  do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

KOĽKO BUDEME PLATIŤ

1. DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ (VZN Obce Dedina Mládeže č.4/2012 o dani z nehnuteľností)

>  novelou zákona bolo zlúčených 9 druhov pozemkov na 5 druhov, a preto sa niektoré druhy pozemkov zlúčili,

>  všetky sadzby pozemkov a stavieb zostávajú na úrovni roku 2012, okrem sadzby dane za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, ktorá bola znížená z 0,696 eura/m2 na 0,510 eura/m2

2. SADZBA POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY (ďalej len „POPLATOK“) SA ZVYŠUJE (VZN Obce Dedina Mládeže č.5/2012 o poplatku na kalendárny rok 2013)

Pre všetkých poplatníkov v obci na 0,056 eura na kalendárny deň a osobu, čo predstavuje čiastku 20,44 eura na poplatníka na rok

V časti Malý Ostrovje poplatok určený vo výške 0,022 eura na kalendárny deň a osobu,

čo predstavuje 8,03 eura na poplatníka na rok.

 

VRÁTENIE, ZNÍŽENIE A ODPUSTENIE POPLATKU

 

>  V  rámci zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona môže obec ako správca dane v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo môže poplatok odpustiť.

Písomnú žiadosť na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona zasielajú správcovi  dane právnické a fyzické osoby najneskôr do dňa splatnosti vyrubeného poplatku, resp. do dňa zročnosti splátky poplatku. V odôvodnených prípadoch je možné žiadosť doručiť najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia.

Ak je žiadateľom  osoba, ktorá je dlžníkom obce, správca dane žiadosť zamietne.

Prípady, kedy možno žiadať zníženie poplatku najviac o 50%  alebo odpustenie poplatku v rámci zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona sú najmä prípady:

>  u fyzických osôb - ak poplatník, ako člen domácnosti, ktorej aspoň jeden člen sa preukáže minimálne 6 ks Potvrdení za separáciu komunálneho odpadu /rok.

>  Správca poplatku zníži poplatok podľa najnižšej sadzby stanovenej v zákone č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v tom prípade,

              a) ak sa poplatník nezdržiava alebo nezdržiaval v obci viac ako 90 dní v zdaňovacom

      období na základe a predloží o tom doklad, napr. potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie

                   zamestnávateľa, pracovné povolenie, povolenie pobytu a iné,

              b) ak poplatník uhradil poplatok v inej obci a predloží doklad o zaplatení.

3. DAŇ ZA PSA (VZN Obce Dedina Mládeže č.1/2012 o dani za psa)

Sadzba dane za psa zostáva na úrovni roka 2012 vo výške5,-eur/pes/rok

Daň za psa bude súčasťou rozhodnutia a bude splatná v termíne uvedenom v rozhodnutí.

4. DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA (VZN Obce Dedina Mládeže č.3/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva)

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa na účely Obce Dedina Mládeže č.3/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva rozumie:

a)      umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,

b)      umiestnenie stolov a stoličiek na účel poskytovania pohostinských, reštauračných a iných obdobných služieb,

c)      umiestnenie stavebného zariadenia,

d)     predajného zariadenia,

e)      zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,

f)       umiestnenie skládky materiálu (skladovanie stavebných materiálov, uhlia, maštaľného hnoja a drobného stavebného odpadu a iné),

g)      prechodné umiestnenie informačného a propagačného zariadenia alebo tabule na verejnom priestranstve a stĺpoch verejného osvetlenia,

h)      trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na verejnom priestranstve.

Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby. 

 

Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného 

      verejného priestranstva a každý aj začatý deň stanoví  správca dane nasledovne:

      a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 1,00 €,

      b) za umiestnenie stolov a stoličiek na účel poskytovania pohostinských, reštauračných

          a iných obdobných služieb, pri trvalom užívaní verejného priestranstva za účelom 

          umiestnenia prenosnej  garáže a predajných zariadení vrátane terasy 0,05 €,

      c) za umiestnenie stavebného zariadenia 0,05 €,

      d) za umiestnenie predajného zariadenia 1,00 €,

      e) za umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií 0,05 €,

      f) za umiestnenie skládky materiálu (skladovanie stavebných materiálov, uhlia, 

     maštaľného  hnoja, dreva, drobného stavebného odpadu a iné), okrem prvého dňa

     po umiestnení skládky 0,10 €.

      Osoby, ktoré majú právoplatné stavebné povolenie, povolenie k ohláseniu drobnej  

      stavby, stavebných úprav, môžu písomne požiadať správcu verejného priestranstva 

      o odpustenie dane.

      g) za prechodné umiestnenie informačného zariadenia alebo tabule, vrátane

             informačných tabúľ umiestnených na stĺpoch verejného osvetlenia  0,10 €.

 

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane, platenie dane

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného  priestranstva správcovi dane nasledovne:

>  daňovník písomne alebo ústne požiada o užívanie verejného priestranstva  správcu dane najneskôr v deň začatia užívania verejného priestranstva.

 

Oslobodenie od dane

Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické osoby a právnické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na:

a) akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejno-prospešné účely,

b) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie usporiadané bez vyberania vstupného,

c) akcie, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa obec.

 

5. DAŇ ZA UBYTOVANIE (VZN Obce Dedina Mládeže č.2/2012 o dani za ubytovanie)


Zoznam aktualít: