SlovenskýMagyarEnglish

Miestne dane - upustenie od uloženia pokuty

 11.02.2021

Združenie miest a obcí Slovenska informuje, že vláda SR na svojej 75. schôdzi schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam

Nariadenie je vypracované v súlade s § 160 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého vláda Slovenskej republiky môže nariadením ustanoviť podmienky zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii alebo podmienky upustenia od uloženia pokuty alebo vyrubenia úroku z omeškania podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.

Návrh nariadenia vlády ustanovuje, že sa upustí od uloženia pokuty za nepodanie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona o miestnych daniach alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na zdaňovacie obdobie roku 2021 v ustanovenej lehote, ak túto povinnosť daňový subjekt splní dodatočne a to najneskôr do 15.3.2021.

Prijatím nariadenia nebudú dotknuté žiadne mechanizmy ustanovené zákonom alebo všeobecne záväzným nariadením obce, ktoré sa týkajú vyrubenia dane alebo jej splatnosti.

Účinnosť nariadenia sa navrhuje dňom vyhlásenia.


Zoznam aktualít: