SlovenskýMagyarEnglish

Kontrola a čistenie komínov

 13.09.2017

KONTROLA A ČISTENIE KOMÍNOV

Vážení občania!

Jesenné obdobie prináša so sebou pokles najvyššej dennej teploty a začiatok vykurovacej sezóny. Stále viac občanov využíva s ohľadom na svoje ekonomické možnosti zmenu druhu vykurovacieho paliva. V tejto súvislosti treba spomenúť, že táto zmena nesie so sebou aj určité riziká v podobe možných požiarov.

Zanedbanie údržby komína, ktorý je dôležitou súčasťou každej stavby môže mať rozsiahle následky.   Neudržiavané komíny sú zanesené nánosom sadzí, ktoré zmenšujú priemer komínového prieduchu čo môže spôsobiť vyhorenie sadzí po celej výške komína a tým dochádza k požiaru stropných a krovných konštrukcií budovy. Zanedbanie stavu komína vedie k zvyšovaniu nákladov na jeho čistenie a opravu, preto musíte siahať hlboko do vrecka, aby ste mali počas zimy teplo v domácnosti. Odborným a pravidelným čistením komína budete mať prehľad o jeho technickom stave a môžete zamedziť vzniku požiaru, taktiež úniku tepla a tým ušetriť pri vykurovaní.

 

Pravidelná kontrola komínov nie je len zodpovedným krokom, čistiť komín ste povinný aj zo zákona. Za čistenie komína totiž zodpovedá vlastník objektu. Ak revíznu správu mať nebudete, môže vám hasičský a záchranný zbor v prípade vzniku požiaru v dôsledku nevhodného technického stavu komína, udeliť finančnú sankciu.

 

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi ustanovuje v § 4 Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb nasledovne:

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľna účely predchádzania vzniku požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,

m)zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou5) pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína; podrobnosti o čistení komínov a vykonávaní ich kontrol, o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, ako aj o vykonávaní odborného preskúšania komína a vzor potvrdenia o vykonaní čistenia komína a potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ...

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi ustanovuje v § 14 Povinnosti fyzických osôb nasledovne:

Fyzická osoba je povinná

h)zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou5) pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína; podrobnosti o čistení komínov a vykonávaní ich kontrol, o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, ako aj o vykonávaní odborného preskúšania komína a vzor potvrdenia o vykonaní čistenia komína a potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

i)dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom; technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a vzor štítku o vyhotovení komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,...

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z.o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol ustanovuje v § 20 Lehoty čistenia a kontroly komína nasledovne:

(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.

(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom

    do 50 kW, raz za

1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom

     nad 50 kW, raz za

1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

(4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

(5) Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

(6) Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

(7) Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.

(8) Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane.

 

 

 

Pred uvedením komína do prevádzky, aj pred výmenou spotrebiča za spotrebič na iný druh paliva, sa vykonáva jeho preskúšanie, ktoré vykonáva osoba s odbornou spôsobilosťou – kominár, pričom na vykonávanie týchto prác musí mať vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia. O preskúšaní komína vydáva ten, kto ho vykonal, potvrdenie, na ktorom je uvedené jeho meno, podpis a odtlačok pečiatky s číslom osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

O vykonaní kontroly a čistenia komína alebo dymovodu vydá kominár potvrdenies dátumom vykonania kontroly a čistenia, svojím menom a podpisom, prípadne osoba, ktorá vykoná kontrolu a čistenie komína alebo dymovodu urobí záznam do denníka čistenia a kontroly komína alebo dymovodu.

 

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu alebo potvrdenie o vykonaní preskúšania komína sa vydáva na účely kontroly a predkladá sa na požiadanie obci alebo orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor.

 

Na záver chceme občanov upozorniť na povinnosť aj fyzických osôb dodržiavať spomenuté požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu, ako aj vykonávanie ich čistenia a kontrol podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, pričom týmito preventívnymi opatreniami si každý chráni vlastný majetok.


Zoznam aktualít: