SlovenskýMagyarEnglish

Informácie pre záujemcov o vysokoškolské štúdium - Akadémia ozbrojených síl

 19.12.2016

PRÍPRAVNÉ KURZY MATEMATIKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ZÁUJEMCOV O VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM NA AKADÉMII OZBROJENÝCH SÍL GEN. M.R. ŠTEFÁNIKA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

 

     Uchádzači o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši majú možnosť využiť dve formy prípravy na prijímacie skúšky a to individuálnu formu kurzu alebo skupinovú formu kurzu, prípadne aj obidve.

 

INDIVIDUÁLNA FORMA KURZU MATEMATIKY

 

     Táto forma prípravy sa nám veľmi osvedčila už v minulých rokoch, kde z celkového počtu takto pripravovaných študentov bolo na prijímacích skúškach úspešných až 82 percent. V súčasnosti takáto forma prípravy už v Liptovskom Mikuláši  prebieha a to po týždňových turnusoch. Začína vždy v pondelok o 10.00 hodine a končí v piatok o 14.00 hodine. Najbližší kurz bude v termíne od 2. do 6. januára a v náhradnom termíne od 9. do 13. januára 2017 a budeme ho následné opakovať aj v ďalších týždňoch. Prednosťou tejto formy prípravy je to, že si na daný týždeň pozveme do kurzu len malú skupinku z prihlásených študentov (najviac šesť), aby sme sa pri vysvetľovaní problémov mohli venovať každému z nich osobitne a pokračujeme vo výklade ďalej až potom, keď mame istotu, že všetci problém zvládli, aby po návrate domov boli schopní sa ďalej bez ďalšej pomoci individuálne pripravovať. Preto aj ukončenie vyučovacieho dňa nie je vo večerných hodinách  časovo limitované. Doporučujeme sa zúčastniť takejto formy prípravy predovšetkým študentom z negymnaziálnych stredných škôl, kde matematika je len okrajovým predmetom a tiež študentom, ktorí s matematikou nie sú najlepší priatelia a individuálny prístup pri vysvetľovaní im pomôže danú látku dostatočne pochopiť. Po skúsenostiach z minulých rokov  však evidujeme účasť aj veľa výborných študentov z gymnázií. Súčasťou individuálnej formy kurzu je aj to, že vo večerných hodinách po skončení matematiky  preberieme otázky zo psychodiagnostických testov, ktoré budú súčasťou výberového konania. Záujemcovia o túto formu kurzu sa môžu prihlásiť telefonicky na čísle 0905622170, kde im budú zároveň poskytnuté ďalšie a upresňujúce informácie.

 

SKUPINOVÁ  FORMA KURZU MATEMATIKY

 

     Táto forma prípravy sa uskutoční na Akadémii iba jednorázovo v trvaní šesť dní. Prvá časť sa uskutoční v trvaní troch dní koncom februára a pokračovať sa bude druhou časťou začiatkom marca. Nevýhodou skupinovej formy prípravy je to, že prednášajúci učiteľ vzhľadom k väčšiemu počtu účastníkov nemá dosť časového priestoru sa osobitne individuálne venovať každému účastníkovi kurzu, čím sa môže stať to, že niektorí študenti so slabšími vedomosťami a s pomalším chápaním v oblasti matematickej logiky nemusia porozumieť dostatočne prednášanej problematike. Aj napriek tejto nevýhode doporučujeme všetkým, ktorí sa nezúčastnia individuálnej formy kurzu matematiky, aby sa  tejto formy prípravy zúčastnili. Je možné sa zúčastniť aj obidvoch foriem. Preberanie otázok zo psychodiagnostických testov, ktoré budú súčasťou výberového konania nie je náplňou skupinovej formy kurzu matematiky.

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

 

- ubytovanie a stravovanie je zabezpečené

- v rámci kurzu budú účastníkom poskytnuté informácie o podmienkach prijímacieho konania, previerke psychickej a fyzickej spôsobilosti

- účastníci individuálnej formy kurzu budú naviac oboznámení aj s náplňou psychodiagnostických testov

- poplatok za kurz, ubytovanie a stravovanie  môžu účastníci individuálnej formy kurzu uhradiť po príchode do kurzu alebo u sociálne slabších rodín aj v neskoršom termíne podľa dohodnutého splátkového kalendára

- účastníci kurzov budú môcť využiť vo večerných hodinách po skončení výučby pre relaxáciu športové zariadenia

- účastníci individuálnej formy kurzu obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v škole ktorú navštevujú

- záujemcovia o štúdium mali možnosť si prehliadnuť objekt Akadémie dňa 23.11.2016 v rámci dňa otvorených dverí

- záujemcovia o individuálnu formu kurzu matematiky nás môžu v Liptovskom Mikuláši navštíviť alebo v prípade záujmu o účasť v kurze, prípadne za účelom získania ďalších podrobnejších a upresňujúcich informácií, nám môžu zatelefonovať na čísla:  0905622170,  0911622170

- osobnú návštevu treba predom telefonicky nahlásiť, je možné prísť aj v sobotu alebo v nedeľu, telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10.00 do 24.00 hodín a to aj v sobotu a v nedeľu

 

 

KONTAKT

 

Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy 

pplk.v.v.Ing. E.Toma

Nábrežie 1734/25, 031 01 Liptovský Mikuláš

telefón:  0905622170, 0911622170, 0445524804  

e-mail:  vysoke.skoly.toma@stonline.sk


Zoznam aktualít: