SlovenskýMagyarEnglish

Informácie pre verejnosť

 12.03.2020

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

     Verejnou vyhláškou zo dňa  06.03.2020

od 7.3.2020 až do odvolania nariaďuje nasledovné  OPATRENIA:

     Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť sú povinní zabezpečiť od 7.3.2020 až do odvolania:

- zakázať návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach

     Poskytovatelia sociálnych služieb verejní aj neverejní až do odvolania sú povinní zabezpečiť zákaz návštev.

Verejnou vyhláškou zo dňa 09.03.2020 ( od 10.3. do 23.3.)

     Je zakázané fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy do 23.3.2020.

     Tieto opatrenia sú  dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom v SR.

  

Usmernenie pre verejnosť o karanténe

     Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je

povinná počas celej doby karantény (14 dní):

a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov:

horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania

telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a miestne príslušný regionálny úrad

verejného zdravotníctva (príloha č. 1) a podrobiť sa odberu biologického materiálu,

b) zostať v domácej izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení (podľa

rozhodnutia hlavného hygienika SR alebo regionálneho hygienika),

c) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových

alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania

spoločenských aktivít v mieste izolácie),

d) zdržať sa cestovania,

e) zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,

f) zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie,

g) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo

prijímať, v mieste izolácie vnímavé osoby.

     Fyzická osoba je karanténu povinná dodržiavať, v opačnom prípade sa dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva a hrozí jej pokuta až do výšky 1659,- eur. Zároveň v kontexte uvedeného je potrebné poukázať aj na skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.

     Fyzická osoba je povinná oznámiť neodkladne ošetrujúcemu lekárovi a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR všetky okolnosti dôležité na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a poskytovať informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrovanie a zamlčanie tejto informácie je porušením predmetného ustanovenia a rovnako je to priestupok na úseku verejného zdravotníctva – hrozí pokuta až do výšky 1659,- eur.

Telefónne čísla:

RÚVZ v SR – odbor epidemiológie Komárno  .............0948 550 539

RÚVZ Nitra       .................................................................... 0948 495 915

Národné centrum zdravotných informáciíí  ...............     0800 221 234

Úrad verejného zdravotníctva SR       ..................             0917 222 682                  


Zoznam aktualít: