SlovenskýMagyarEnglish

Informácie pre obyvateľov-vtáčia chrípka

 18.01.2017

Vtáčia chrípka A/H5N8 – informácia pre obyvateľstvo

 

 

Vírus vtáčej chrípky A/H5N8 bol zavlečený a v súčasnosti je evidovaný už vo viacerých krajinách Európy. Na Slovenku už boli tiež potvrdené ochorenia vo viacerých oblastiach.  Postupne sú evidované viaceré ohniská u voľne žijúceho vtáctva a v chovoch hydiny, či chovoch iného vtáctva.

Vírusy vtáčej chrípky môžu potenciálne vyvolať ochorenia aj u ľudí, tak ako to bolo aj v minulosti zaznamenané (napr. vírus A/H5N1). Ochorenie u človeka vyvolané vírusom vtáčej chrípky A/H5N8 (ktorý v súčasnosti koluje medzi vtáctvom v Európe) však doposiaľ zaznamenané nebolo. To však nevylučuje možnú hrozbu prenosu nákazy na človeka.  Z uvedeného dôvodu je nutné prísne dodržiavať opatrenia na minimalizáciu tohto rizika.

 

Preto v prípade, že spozorujete uhynuté vtáctvo je nutné:

-       vyvarovať sa akémukoľvek kontaktu s uhynutým vtáctvom,

-       čo najskôr o tejto skutočnosti upovedomiť príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu,

-       ak z nejakého dôvodu nie je možné sa manipulácii vyhnúť je nevyhnutné používať osobné ochranné pomôcky tak, aby bolo zabránené vírusu dostať sa na nechránenú pokožku alebo sliznice ( ochranné rukavice, tvárová maska, okuliare, ochranný plášť, nepremokavá obuv)

Pri chove domácej hydiny je potrebné dodržiavať :

-        zásady osobnej hygieny, dôkladné umývanie rúk,

-       v prípade pozorovania zmeneného chovania hydiny okamžite kontaktovať štátnu veterinárnu a potravinovú správu

Osoby, ktoré prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom musia:

- sledovať svoj zdravotný stav, merať si 2x denne telesnú teplotu po dobu 10 dní od posledného priameho kontaktu s chorým vtákom,

- v prípade vzniku akýchkoľvek príznakov svedčiacich pre možnú chrípku bezodkladne kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.

S najväčšou pravdepodobnosťou sa aj v takomto prípade bude jednať o ochorenie vyvolané iným subtypom chrípky (sezónna chrípka, vyvolaná vírusom cirkulujúcim aktuálne medzi ľuďmi). Nutné je však realizovať laboratórne vyšetrenie vzorky biologického materiálu od chorého (výter z nosa, hrdla), preto treba v prípade objavenia sa príznakov svedčiacich pre možnú chrípku vyhľadať lekársku pomoc!

 

Medzi typické príznaky chrípky patrí náhly vzostup teploty, bolesti kĺbov, svalov, zápal spojiviek, postupne sa môžu pridružiť príznaky zo strany dýchacích ciest (kašeľ, nádcha).

 

Bližšie informácie o výskyte vtáčej chrípky a opatreniach nájdete na nasledujúcich stránkach: www.uvzsr.sk, www.svps.sk


Zoznam aktualít: