SlovenskýMagyarEnglish

Informácia pre verejnosť

 16.02.2018

Oznamujeme verejnosti, že obstarávateľ, Nitriansky samosprávny kraj, sprostredkovateľský orgán pre integrovaný regionálny operčný program, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020“ verzia 1.1. 

Oznámenie o strategickom dokumente je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-201-1

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k oznámeniu o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020“ je možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Zverejnené dňa: 16.02.2018


Zoznam aktualít: