SlovenskýMagyarEnglish

Informácia pre podnikateľov

 16.04.2013

ZákonomZákonomZákonč. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol novelizovaný zákon čísloo službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa  novelizoval   o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa  novelizoval  zákon  455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský  zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“) v  „ § 80s ods. 3 živnostenského zákona - Prechodné ustanovenie účinné od 1. júna 2010“, podľa ktorého:

 

 „Podnikatelia, u ktorých bolo do 31. mája 2010 rozhodnuté o pozastavení prevádzkovania živnosti upravia svoje právne vzťahy v súlade   s § 57 ods. 6 do („Pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky“) do troch rokov od účinnosti tohto zákona, inak im uplynutím tejto doby pozastavené živnostenské oprávnenie zanikne“.

 

V súvislosti s blížiacim sa termínom  uplynutia troch rokov

(od 1. júna 2010 do 1.  júna 2013)  žiadame tých podnikateľov u ktorých bolo do 31. mája 2010 rozhodnuté o pozastavení prevádzkovania živnosti na dlhoročné lehoty, aby si  upravili  svoje právne vzťahy v súlade s novou právnou úpravou do troch rokov od účinnosti živnostenského  zákona, inak im uplynutím tejto doby pozastavené živnostenské oprávnenie zanikne.

 

V praxi to znamená, že všetci podnikatelia, ktorí mali k 1. júnu 2010 pozastavené prevádzkovanie živnosti na dobu dlhšiu ako 3 roky, musia oznámiť Obvodnému úradu Komárno, odboru živnostenského podnikania zákonom požadovanú zmenu pozastavenia živnosti, ktorá nemôže prekročiť túto zákonom ustanovenú limitnú dobu (1. júna 2013).


Zoznam aktualít: