SlovenskýMagyarEnglish

Informácia o opatreniach pri vybavovaní občanov na oddeleniach dokladov OR PZ v Komárne

 13.03.2020

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území SR od 12.3.2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov na zabezpečenie úloh a opatrení  zameraných na záchranu života, zdravia a majetku, prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov prenosného ochorenia COVID-19 a v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení, ktoré vyplývajú zo záverov zasadnutia Ústredného krízového štábu na zamedzenie a eliminovanie šírenia koronavírusu medzi obyvateľmi Slovenska a na zabezpečenie minimalizovania možných nepriaznivých vplyvov boli prijaté nasledovné opatrenia pri vybavovaní občanov na oddeleniach dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru:

 1. Zníženie rozsahu stránkových hodín na 3 hodiny denne v pracovných dňoch, a to  od 8,00 do 11,00 hod.;
 2. Nebudú sa prijímať žiadosti o vydanie občianskeho preukazu pre deti do 15 rokov;
 3. Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu sa budú prijímať len v prípade skončenia platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila alebo pri nahlásení straty alebo odcudzenia;
 4. Vyhotovené občianske preukazy podľa bodu 3 sa budú zasielať poštou na adresu určenú občanom, resp. na adresu trvalého pobytu;
 5. Žiadosti o vydanie vodičského preukazu sa budú prijímať len po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu;
 6. Žiadosti o vydanie cestovného pasu sa budú prijímať len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní;
 7. Nebude vykonávaná aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu – občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej;
 8. Vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, vydávanie  zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov je pozastavené.
 9. Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí boli objednaní online prostredníctvom elektronickej služby prioritne je potrebné vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami; takýmito úkonmi sú najmä
 1. prihlasovanie nových a jednotlivo dovezených vozidiel do evidencie,
 2. vydávane nových osvedčení o evidencii a tabuliek s evidenčným číslom z dôvodu straty alebo odcudzenia pôvodných dokladov a tabuliek.

Nevykonávať úkony ktoré znesú odklad napr. vydanie TEČ na nosič bicykla.

 1. Zabezpečiť informovanosť verejnosti prostredníctvom vývesných oznamov umiestnených na budovách dopravných inšpektorátoch o potrebe v maximálnej miere vykonávať úkony využitím elektronických služieb, ktoré občania nájdu na stránkach

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/vozidla/

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/tpreukazy-menu/

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/menu-doklady/

Občanom, ktorí nemajú občiansky preukaz s elektronickým čipom odporučiť vyžitie elektronickej služby objednania sa na konkrétny čas.

 1. Vo všetkých prípadoch, kedy sa vydávajú elektronické osvedčenia o evidencii časť I, adresovať ich doručenie priamo na adresy určené občanmi, nie na oddelenia  dokladov.

Všetky uvedené opatrenia nadobúdajú účinnosť od 16. 3. 2020 a platia až do odvolania.


Zoznam aktualít: