SlovenskýMagyarEnglish

Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Dedina Mládeže“

 04.07.2019

OZNAM

Vec: Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Dedina Mládeže“

Obec Dedina Mládeže ako orgán územného plánovania podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje začatie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Dedina Mládeže“ v lehote od 02.07.2019 do 02.08.2019.

Uvedená územnoplánovacia dokumentácia je k nahliadnutiu počas úradných hodín na Obecnom úrade v Dedine Mládeže a na internetovej stránke:

www.cityplan.eu/dedinamladeze

Písomné pripomienky je možné uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na pripomienky po uplynutí tejto lehoty sa nemusí prihliadať.

                                                   JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová

starostka obce

Vyvesené dňa 02.07.2019


Zoznam aktualít: