SlovenskýMagyarEnglish

Zverejnenie zámeru navrhovanej činnosti - Veterný park Dedina Mládeže

 14.07.2021

Zverejnenie zámeru navrhovanej činnosti  - „Veterný park Dedina Mládeže“

Obec Dedina Mládeže ako dotknutá obec s prihliadnutím na § 65g ods. 3 zákona č. 26/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako ,,zákon č. 24/2006 Z. z.“)

oznamuje verejnosti,

že navrhovateľ Green Energy Holding, s.r.o.,

IČO: 47 111 780, so sídlom: Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava doručil

dňa 1.7.2021 na  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. zámer navrhovanej činnosti ,,Veterný park Dedina Mládeže“.

Zámer navrhovanej činnosti je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia  SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/veterny-park-dedina-mladeze

Oznámenie bude sprístupnené verejnosti po dobu 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o jeho doručení.

Do zámeru je možné nahliadnuť na Obecnom úrade Dedina Mládeže počas stránkových hodín.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko najneskôr do 21 dní (do 05.08.2021) odo dňa zverejnenia zámeru na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR alebo od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou podľa § 65 g ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia posudzovania vplyvov o na životné prostredia

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová

  starostka obce

Vyvesené:14.07.2021

Zvesené: 


Zoznam aktualít: