SlovenskýMagyarEnglish

Zámer - prenájom nebytového priestoru

 12.02.2019

Obec DEDINA MLÁDEžE

Nám. 4 apríla 7/8,  946 03 Dedina Mládeže

                                            Zverejnenie zámeru      

Obec Dedina Mládeže podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Dedina Mládeže z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom  prenájmu je nebytový priestor vo vlastníctve obce Dedina Mládeže označený na LV č. 2967 vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálnym odborom pre obec Dedina Mládeže, kat. úz.: Dedina Mládeže na adrese: Nám. 4. apríla 7/8, 946 03 Dedina Mládeže

-           časť stavby: polyfunkčnej budovy, so súp. č.: 7, postavenej na pozemku parc. registra „C“ KN, parc. č. 1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 293 m2, vo vchode: č.8, priestor č.: 12-6, miestnosti č. 105-109, celková výmera nebytových priestorov: 64,05 m2 zapísanom na LV č. 2967, vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálnym odborom pre obec Dedina Mládeže, kat. úz.: Dedina Mládeže.

-           Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  o veľkosti 6405/47082.

Cena nájmu predstavuje: 27 €/m2/rok.

V Dedine Mládeže, dňa 12. februára 2019

...........................................

JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová

starostka obce

Zverejnené (vyvesené) na úradnej tabuly obce dňa: 12.02.2019

Zvesené dňa: ..............................


Zoznam aktualít: