SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 01.06.2015

Starostka Obce Dedina Mládeže

 

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

 

Vážená poslankyňa, poslanec!

 

Pozývam Vás na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

 

na deň

 

5. júna 2015 (piatok) na 17,00 hodinu

do kancelárie starostky obce Dedina Mládeže.

 

Program:

 

  1. Otvorenie

  2. Určenie overovateľov zápisnice

  3. Voľba návrhovej komisie

  4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ

  5. Prejednanie a schválenie VZN č.1/2015 o trhovom poriadku a o predaji výrobkov 

      a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Dedina Mládeže a VZN 

      č.2/2015 o trhovom poriadku na trhových miestach v katastrálnom území obce Dedina 

      Mládeže

  6. Prejednanie vnútorného predpisu Zásady podávania, preverovania, evidovania 

      a vybavovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.307/2014 Z. z. 

  7. Odborné stanovisko HKO k Záverečnému účtu Obce Dedina Mládeže za rok 2014

  8. Prejednania a schválenie Záverečného účtu Obce Dedina Mládeže za rok 2014

  9. Správa o plnení rozpočtu obce Dedina Mládeže za 1. štvrťrok 2015

10. Prejednanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti HKO na obdobie júl až december 2015

11. Organizačné

12. Prejednanie a schválenie platu starostky obce s účinnosťou od 1. júna 2015

13. Diskusia

14. Záver

 

 

 

      Žiadam pozvaných, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva bezpodmienečne zúčastnili. 

 

 

 

                                                                                 Mgr. Ing. Gabriela Gönczölová, v.r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: