SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

 09.05.2022

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

13. mája 2022 (piatok) na 18.00 hodinu

do kultúrneho domu v Dedine Mládeže.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z 20. zasadnutia OZ

5. Zámena pozemkov – schválenie zámeru

6. Schválenie odkúpenia pozemkov na ulici Nová

7. Schválenie podmienok vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného

    hnuteľného majetku obce

8. Opätovné prejednanie a schválenie Kúpnej zmluvy k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú.  

    Dedina Mládeže v zmysle požiadaviek MF SR

  9. Plán HKO na 2. polrok 2022

10. Použitie fondu prevádzky, opráv a údržby 9 b.j.

11. Správa o plnení rozpočtu obce Dedina Mládeže za 1. štvrťrok 2022 a rozpočtové opatrenia

12. Smernica Obce Dedina Mládeže č.1/2022 o poplatkoch

13. Správa komisie ochrany verejného záujmu pri OZ o podanom majetkovom priznaní   

      starostky obce za rok 2021

14. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti

15. Diskusia

16. Záver

V Dedine Mládeže, dňa 9. mája 2022

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: