SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 2. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 02.01.2019

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

Pozývam Vás na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

                    4. januára 2019 (piatok) na 17.00 hodinu

do kancelárie starostky obce Dedina Mládeže.

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Vyhodnotenie OVS č.2/2018

5. Prejednanie a schválenie Plánu kontrolnej činnosti HKO na obdobie január až jún 2019

6. Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 3. štvrťrok 2018

7. Stanovisko HKO k návrhu viacročného rozpočtu Obce Dedina Mládeže na roky 2019-2021

    a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019

8. Prejednanie a schválenie rozpočtu Obce Dedina Mládeže na rok 2019

9. Prejednanie a schválenie Návrhu termínov zasadnutí OZ v Dedine Mládeže na rok 2019

10. Prejednanie a schválenie podania žiadosti o dotáciu na spracovanie projektu „Zmeny 

      a doplnky č.1 územného plánu obce Dedina Mládeže“

11. Organizačné

12. Diskusia

13. Záver

      Žiadam pozvaných, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva bezpodmienečne zúčastnili. 

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce

Zoznam aktualít: