SlovenskýMagyarEnglish

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán mesta Kolárovo - zmeny a doplnky č.7

 05.12.2019

V súlade s § 6  zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA/SEA“) informujeme verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Kolárovo – Zmeny a doplnky č.7“ je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/uzemny-plan-mesta-kolarovo-zmeny-doplnky-c-7

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán mesta Kolárovo – Zmeny a doplnky č.7“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou,  ktorá  v súlade s § 6 ods. 5 zákona EIA/SEA do troch pracovných dní od doručenia oznámenia informuje verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámi, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, pričom oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia,

Okresný úrad Komárno

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Záhradnícka 6

945 01 Komárno

e-mail: diana.podmanikova@minv.sk

tel.č. 0961312044

Konzultácie podľa § 63 zákona EIA/SEA k uvedenému strategickému dokumentu je možné uskutočniť na Okresnom úrade Komárno, odbore starostlivosti o životné prostredie  počas celého procesu posudzovania  vplyvov strategického dokumentu, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom.


Zoznam aktualít: