SlovenskýMagyarEnglish

Oznámenie formou verejnej vyhlášky

 21.07.2017

OBEC DEDINA MLÁDEŽE

Nám. 4. apríla č. 8, 946 03 Dedina Mládeže

Č.j.:    72/2017/SP68 - 5                                                             V Dedine Mládeže, dňa 11. júla 2017                         

 

 

 

 

         Vec : O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01  Bratislava, v konaní zastúpená  spoločnosťou

          NEVITEL, a.s. Kračanská č. 40, 929 01  Dunajská Streda

          - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby   

 

 

 

 

 

 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

R O Z H O D N U T I E

 

 

Obec Dedina Mládeže, ako príslušný stavebný úrad podľa  § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územ-nom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), vo veci návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete  - KNDEM – Dedina Mládeže“, v katastrálnom území Dedina Mládeže, navrhovateľa:  O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863, (ďalej “navrhovateľ“), v konaní zastúpeným  spoločnosťou NEVITEL, a.s. Kračanská č. 40, 929 01  Dunajská Streda, IČO: 36 240 826,

na základe výsledkov uskutočneného územného konania rozhodol takto:

 

podľa § 39 a 39a  stavebného zákona  vydáva

 

r o z h o d n u t i e     o   umiestnení    líniovej stavby:

 

„Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete

- KNDEM – Dedina Mládeže“

 

miesto stavby:             katastrálne územie Dedina Mládeže,  

pozemky s parc.č.:      EKN 11602/14, 11605/2, 11765/1

charakter stavby:        novostavba 

účel stavby:                  inžinierska stavba v zmysle§ 43a ods. 3 písm. h) stavebného zákona

 

Popis stavby:

Predmetom stavby je umiestnenie základňovej stanice elektronickej komunikačnej siete pre zabez-pečenie šírenia signálu elektronickej komunikačnej siete v obci Dedina Mládeže anténovými systémami GSM 900 MHz, a LTE 800MHz. Za tým účelom bude uskutočnená výstavba priehradového stožiara výšky 50,0 m od úrovne pôvodného terénu. Navrhovaná výstavba bude pozostávať z vybudovania základov z kotevným dielcom, osadenia a ukotvenia priehradového stožiara, zmontovania roznášacieho rámu s technologickým zariadením a z oplotenia areálu, ďalej z osadenia technologického zariadenia, anténnych nosičov a antén na stožiar a prepojenia antén s technologickým zariadením pomocou koaxiálnych káblov. Pre zariadenie sa vybuduje nová nn prípojka z verejného rozvodu nn. Prepojenie technologického zariadenia novovybudovanej základňovej stanice  s anténnym systémom bude pomocou koaxiálnych káblov, vedených na káblových rebríkoch.

Podmienky pre umiestnenie stavby:

1.     Stavba bude umiestnená na pozemku s parc. CKN č. 11602/14 s rozmermi 10000x10000mm, odčlenenom z parc. EKN č. 11605/2, pri severnej hranici zberného dvora na parc. CKN č. 11602/6. Elektrická prípojka bude napojená z existujúceho rozvodu nn na protiľahlej strane cesty II/573  od podperného bodu podzemným káblom cez poistkovú skriňu SPPumiestnenej na pozemku EKN  parc.č. 12077/100, trasa križuje cestu II/573 smerom na parc. EKN č. 11605/2 v ckm 40,248 vpravo v smere staničenia v extraviláne, a ďalej je trasa vedená k parc. CKN č. 11602/14 podľa situačného výkresu dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú  vypracoval: NEVITEL a.s., Kračanská cesta 40, 929 01  Dunajská Streda, zodpovedný projektant Ing. Katarína Kolenčiak, reg.č. 5068*SP*A2,  v septembri 2016, overenej v konaní o umiestnení stavby. 

±0 predstavuje úroveň nášľapnej vrstvy spevnenej plochy pre technológiu,  ±0 = 105,000 m n.m. Bpv.   Výška stožiara je 50 m. 

 

2.       Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov

·       Okresný úrad Komárno – odbor starostlivosti o ŽP, vyjadrenie  podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 79/2015 Z.z.  o odpadoch č., č. OU-KN-OSZP-2016/012791-2 zo dňa 11.októbra 2016

-      S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, treba nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, pričom s odpadmi treba zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje  zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k

a)    riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy rastlín a živočíchov,

b)    obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a

c)     nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

-      Odpady zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

-      Odpady spracovať v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho

-   prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,

-   recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné  alebo účelné zabezpečiť jeho  prípravu na opätovné použitie ; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu  inému,

-   zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné  alebo účelné zabezpečiť jeho  recykláciu, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,

-   zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť recykláciu  alebo iné zhodnotenie

-      Ak držiteľ nezabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sám, odpady treba odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie  s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

-      Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov v zmysle § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z., o evidenčnej  povinnosti a ohlasovacej povinnosti, s ktorými sa bude nakladať pri realizácii predmetnej stavby, ako aj o ich zhodnotení a zneškodnení.

-      Ohlasovať ustanovené údaje z evidencie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z., o evidenčnej  povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

·       Okresný úrad Komárno – odbor starostlivosti o ŽP, vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. b) a  c)  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, č. OU-KN-OSZP-2016/012788-002 z 13.októbra 2016 

-      Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny je takéto umiestnenie stavby možné za dodržania ustanovení o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona, ktoré platia v prvom stupni územnej ochrany.

-      V zmysle § 69 zákona kompetentným orgánom na vydávanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa je obec.

-     

       
   


Podľa § 47 ods. 4 písm. e) súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, a v zmysle § 47 ods. 7 ten, kto chce z dôvodu uvedeného v odseku 4 písm. e) vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 pracovných dní pred uskutočnením výrubu.

·       Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku – vyjadrenie č. ASM-77-2464/2016 z 03.októbra 2016

-      Dodržať plánované technické a prevádzkové parametre ZSaRRB.

 

·  Okresný úrad Komárno– odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko  č. OU-KN-OCDPK - 2017/006869-2 z 26.mája 2017

-Predmetná stavba prichádza do styku s cestami II/573 Šoporňa - Šaľa - Komárno v km 40,248 vpravo v smere staničenia v extraviláne obce Dedina Mládeže.

-Vybudovanie základov s kotevným dielcom, osadenie a ukotvenie priehradového oceľového stožiaru výšky 50 m , montáž roznášacieho rámu s technologickým zariadením a oplotenie areálu žiadame realizovať v zmysle predloženej projektovej dokumentácie stavby , oplotenie areálu vo vzdialenosti min. 28,9 m od okraja vozovky cesty II/573 (najbližšej strane oplotenia k okraju vozovky cesty II/573).

-S vyššie uvedenou stavbou súhlasíme za podmienky, že osadenie a ukotvenie priehradového oceľového stožiaru bude také, aby v prípade jeho poškodenia v dôsledku nepriaznivých poveternostných a iných vplyvov nedošlo k poškodeniu cesty II/573 ani jej súčasti.

-Kríženie cesty II/573 v km 40,248 NN elektrickým káblom žiadame riešiť kolmo pretláčaním s uložením do chráničky. Chráničku požadujeme umiestniť v celej šírke kríženia vozovky cesty II/573, jej krajníc i priekop, pričom horná hrana chráničky musí byť min. 1,30 m pod niveletou vozovky cesty, resp. terénu. Štartovaciu a montážnu jamu pretláčania žiadame umiestniť za priekopu cesty II/573, rozmery štartovacej a montážnej jamy žiadame minimalizovať.

-Navrhnutý elektromer žiadame umiestniť za oplotenie priehradového oceľového stožiaru.

Všeobecne platné podmienky:

-V žiadnom prípade nepovoľujeme akýkoľvek zásah do cestného telesa vyššie uvedených ciest,

-Výkopy žiadame zabezpečiť vhodným pažením proti zosuvu.

-Zemina z výkopov nesmie byť ukladaná na vozovku cesty, ani do priekop.

-Počas prác nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vyššie uvedených ciest a ich príslušenstva.

-Realizáciou predmetných prác nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov na vyššie uvedených cestách.

-Výkopovými prácami nenarušiť stabilitu cestných telies a zachovať funkčnosť odvodnenia ciest.

-Upozorňujeme na ust. §1 a najmä na ust. §14 ods. 4 vyhlášky č. 35/1984 Zb.. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v ktorej ie uvedené, že na cestný pozemok diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sa nesmú vyviesť žiadne odvodňovacie systémy.

-Po ukončení prác uviesť rozkopávky do pôvodného stavu vrátane zatrávnenia, zásypy prevádzať so zhutnením po cca 30 cm vrstvách.

-Pred začatím prác treba ohlásiť výkopové práce na RSaÚC, stredisko správy a údržby , Bašta IV., Okružná cesta, Komárno - p. Jozef Štupický - 0903 588 661 - ktorá si vyhradzuje právo dohliadať na výkopové práce .

-Investor v plnej miere zodpovedá za škody vzniknuté na cestných telesách a ich príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností.

-Prace vykonávať mimo obdobia zimnej údržby ciest, t.j. od 30.11. do 31.03. príslušného roka.

-Pred začatím prác je potrebné si vyžiadať od nášho úradu všetky potrebné povolenia v zmysle ust. Zákona č. 135/1961 Zb.

-V ostatnom žiadame dodržať podmienky stanoviska RSaÚC Nitra a.s. stredisko Komárno, pod č. RD 011700115, RO 011700067 zo dňa 20.04.2017.

·       Regionálna správa a údržba ciest, a.s.   Nitra -  Stredisko Komárno, stanovisko č. RD011700115,RO 01170067 z 20.04.2017

-predmetná stavba prichádza do styku s cestou II/573 Soporňa - Šaľa - Komárno v km 40,248 vpravo v smere staničenia v extraviláne,

-vybudovanie základov s kotevným dielcom, osadenie a ukotvenie priehradového oceľového stožiaru výšky 50,0 m, montáž roznášacieho rámu s technologickým zariadením a oplotenie areálu žiadame realizovať v zmysle predloženej projektovej dokumentácie stavby; oplotenie areálu vo vzdialenosti min. 28,9 m od okraja vozovky cesty II/573 ( najbližšej strane oplotenia k okraju vozovky cesty II/573 ),

-s vyššieuvedenou stavbou súhlasíme za podmienky, že osadenie a ukotvenie priehradového oceľového stožiaru bude také, aby v prípade jeho poškodenia v dôsledku nepriaznivých poveternostných a iných vplyvov nedošlo k poškodeniu cesty II/573 ani jej súčastí,

-kríženie cesty II/573 v km 40,248 NN elektrickým káblom žiadame riešiť kolmo pretláčaním s uložením do chráničky. Chráničku požadujeme umiestniť v celej šírke kríženia vozovky cesty II/573, jej krajníc i priekop, pričom horná hrana chráničky musí byť min. 1,30 m pod niveletou vozovky cesty, resp. terénu. Štartovaciu a montážnu jamu pretláčania žiadame umiestniť za priekopu cesty II/573, rozmery štartovacej a montážnej jamy žiadame minimalizovať.

-navrhnutý elektromer žiadame umiestniť za oplotenie priehradového oceľového stožiaru.

Všeobecne platné podmienky:

-v žiadnom prípade nepovoľujeme akýkoľvek zásah do cestného pozemku cesty 11/573 a do ochranného pásma cesty 11/573,

-výkopy žiadame zabezpečiť vhodným pažením proti zosuvu,

-zemina z výkopov nesmie byť ukladaná na korunu vozovky cesty, ani do priekop,

-počas prác nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vyššieuvedenej cesty a jej príslušenstva,

-realizáciou predmetných prác nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov na vyššieuvedenej ceste,

-výkopovými prácami nenarušiť stabilitu cestného telesa a zachovať funkčnosť odvodnenia cesty,

-upozorňujeme na ust. $1 a najmä na ust. §14 ods. 4 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ), v ktorej je uvedené, že na cestný pozemok diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sa nesmú vyviesť žiadne odvodňovacie systémy,

-po ukončení prác uviesť rozkopávky do pôvodného stavu vrátane zatrávnenia, zásypy prevádzať so zhutnením po cca 30 cm vrstvách, pričom spätné zásypy výkopov narušených priekop previesť štrkopieskom,

-pred začatím prác žiadame ohlásiť výkopové práce našej spoločnosti - p. Jozef Stupický - 0903 588 661 ktorá si vyhradzuje právo dohliadať na výkopové práce z hľadiska nami sledovaných záujmov,

-investor v plnej miere zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností,

-investor v plnej miere zodpovedá za všetky škody vzniknuté nekvalitným prevedením spätnej úpravy rozkopávky,

-za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného výkonu zimnej údržby podľa operačného plánu je týmto stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja v termíne od 01. 12. do 01. 03. príslušného roka, počas ktorej je zakázaná akákoľvek stavebná činnosť pri cestách II. a III. triedy,

-pred začatím prác je potrebné si vyžiadať povolenie na zvláštne užívanie cesty 11/573 od Okresného úradu Komárno, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

-projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie stavby žiadame predložiť na posúdenie

-vlastníkovi predmetnej cesty - Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy, Rázusova 2A, 949 01 Nitra.

·       Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor dopravy a pozemných komunikácií – vyjadrenie č. CS 4204/2017, CZ 8980/2017z 25.apríla 2017

-predmetná stavba prichádza do styku s cestou II/573 Šoporňa - Šaľa - Komárno v km 40,248,

-prístup k stožiaru počas trvania stavby (vjazdom z cesty II. triedy), v celom dotknutom úseku cesty II. triedy dočasne spevniť,

-križovanie káblov elektrického vedenia s cestou II. triedy realizovať výlučne technológiou pretláčania bez zásahu do konštrukcie vozovky cesty,

-výkopy štartovacích a montážnych jám navrhnúť a realizovať opatrným ručným výkopom a zabezpečiť proti zosuvu pažením, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa cesty 11/573,v prípade, že realizáciou stavby príde k poškodeniu telesa ciest II. a III. triedy a ich odvodnenia, budeme v zmysle § 9, ods. 6 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách požadovať od investora poškodené cestné teleso upraviť do pôvodného stavu.

-Pri realizácií stavby žiadame rešpektovať všetky podmienkyurčené správcom cesty, Regionálnou správou a údržbou ciest Nitra a.s., Strediskom správy a údržby Komárno list č. RD 011700115, RO 011700067 zo dňa 20.4.2017.

-Na základe vyššie uvedeného súhlasímes realizáciou predmetnej stavby za podmienky, že všetky vyššie uvedené požiadavky budú dodržané pri realizácii stavby.

·       Dopravný úrad, divízia civilného letectva – vyjadrenie č. 18388/2016/ROP-002/32009 z 17.októbra 2016

-Súhlasí s tým, že z dôvodu predpokladu výskytu nízkych letov vrtuľníkov leteckej záchrannej zdravotnej služby, Dopravný úrad odporúčaumiestniť a udržiavať na danej stavbe stožiara označenie náterom denného leteckého prekážkového značenia (ďalej len„LPZ“)v súlade s Hlavou 6 predpisu L14 LETISKÁ, I. zväzok, Navrhovanie a prevádzka letísk, vydaného Úpravou č. 21/2006 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo dňa 24.10.2006 (ďalej len „L14 LETISKÁ, I.“). Náter denného LPZ by mal pozostávať z označenia stožiara vrátane antén po celej jeho výške siedmimi kontrastnými pruhmi o výške cca 7,14 m. Použitá by mala byť striedavo farba červená alebo oranžová a biela, pričom vrchný a spodný pruh musí byť červený alebo oranžový (tzn. štyri pruhy červené/oranžové/ a tri biele). Na náter červenej, resp. oranžovej farby by mala byť použitá farba oranžová návestná č. 7550 alebo červená rumelková č. 8140 podľa STN 673067:1995, iný odtieň červenej, resp. oranžovej farby by mal byť vopred odsúhlasený Dopravným úradom.

-V prípade realizácie označenia náterom denného LPZ stožiara je stavebník povinný písomne oznámiť Dopravnému úradu ukončenie stavby do 7 dní a predložiť fotodokumentáciu stožiara (v prípade možnosti postačí fotografie zaslať elektronickou poštou na adresu ochranne.pasma@nsat.skav kópii na anna. mrazova@nsat.sk).

 

·  Krajský pamiatkový úrad Nitra – záväzné stanovisko č. KPUNR-2017/9000-2/22515/Pat/F   24.03.2017

 

-V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Kraj­ským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodno­teniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

-Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisia­cich s ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona.

  Pamiatkový úrad poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezu. Hodnota materiálu a

  hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom.

 

·  ZsVS, a.s. Nitra, OZ Komárno  – vyjadrenie č. 63565/2016/275 z 18.07.2016

-Uvažovaná stavba - lokalita zasahuje do ochranného pásma vodovodného vedenia PVC DNI 10 v našej správe a prevádzkovaní. V lokalite sa nachádza aj vodovodná prípojka PVC DN80 slúžiaca pre zásobenie objektu pitnou zdravotne nezávadnou vodou. Tieto vedenia sme Vám informatívne zakreslili do priloženej katastrálnej mapy.

-Projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby žiadame predložiť na vyjadrenie.

 

·  ZsVS, a.s. Nitra, OZ Komárno  – vyjadrenie č. 27743/2017/117 z 25.apríla 2017

-Vybudovanie nn prípojky a s jej stavbou súvisiacej štartovacej jamy zasahuje do ochranného pásma vodovodného vedenia PVC DNI 10 v našej správe a prevádzkovaní.

-Ochranné pásma verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie podľa Zákona č. 442/2002 Z. z. § 19 ods. 2 - pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany - písm. a) 1,5 m pri verejnom vodovode do priemeru 500 mm, vrátane.

-Podľa § 19 ods. 5 citovaného zákona v pásme ochrany je zakázané - písm. a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.

-Pred začatím realizačných prác je nutné požiadať o presné vytýčenie vodovodu a kanalizácie.

-Objednávku na vytýčenie doručte min. 5 pracovných dní pred realizovaním vytýčenia na adresu: ZsVS, a. s., OZ Nové Zámky, Ľanová 17, alebo ma e-mailovú adresu: novezamkv@zsvs.sk .

-Pri realizácii stavby musí byť dodržaná norma STN 73 6005 - Priestorové usporiadanie podzemných vedení a zariadení, STN 73 3050 - Zemné práce a zákon č.442/2002 Z. z. § 19 a § 27.

-Zemné práce v blízkosti nášho podzemného vedenia prevádzajte ručne.

-Presný termín začatia stavebných prác žiadame oznámiť v predstihu u vedúceho skupiny HS Kolárovo, p. Ing. Viktor Benyó, tel. č. 0902/957 637.

-Naďalej je platné naše vyjadrenie č.63565/2016/275 zo dňa 18.07.2016.

-S navrhovanou stavbou súhlasíme za splnenia podmienok nášho vyjadrenia.

·       Slovenský pozemkový fond - SPFZ/2017/055272 z 01.júna 2017

-Na základe zamerania skutočného vyhotovenia stavby a znaleckého posudku SPF s investorom uzatvorí zmluvu o zriadení vecného bremena za jednorazovú odplatu na pozemky, dotknuté stavbou do kolaudácie stavby, alebo do vydania užívacieho povolenia.

-Zemné práce je potrebné dohodnúť s užívateľmi dotknutých pozemkov.

-Pred zahájením prác je potrebné dohodnúť odškodnenie užívateľov pozemkov.

-Do kolaudácie stavby je potrebné terén dať do pôvodného alebo upraveného stavu

·    Západoslovenská distribučná, a.s.  – vyjadrenie z 27.júla 2016

-hlavný istič pred elektromerom 3x25 A môže byť len istič zodpovedajúci technickej norme STN EN 60898, STN EN 60947-2 s vypínacou charakteristikou „B",

-istenie ovládacích obvodov ističom s ln= 2 A, jednofázový, s vypínacou charakteristikou „B"

-žiadame zabezpečiť plombovateľnosť nemeraných častí v elektromerovom rozvádzači,

-meranie spotreby elektrickej energie žiadame umiestniť na mieste prístupnom z verejne prístupného miesta s krytím IP 43/20 minimálne 60 cm nad upraveným terénom, pričom v elektromerovom rozvádzači musí byť dostatok miesta pre trojfázový elektromer (200x400x160 - ŠxVxH), pre spínač hromadného diaľkového ovládania (HDO) (150x400x160 - ŠxVxH) a doporučujeme použiť celoplastový elektromerový rozvádzač,

-Napojenie odberateľa bude možné na základe „Zmluvy o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy" v zmysle zákona 251/2012 Z.z. o energetike a po splnení podmienok uvedených v nej.

 

3.      Ďalšie podmienky

·       Navrhovateľ je povinný rešpektovať existujúce podzemné aj nadzemné vedenia inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde k styku pri realizácii stavby.

·       Pred zahájením zemných prác je  potrebné zabezpečiť riadne a včasné vytýčenie všetkých podzemných vedení.

 

4.     Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

-      v uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky. 

 

5.     Platnosť územného rozhodnutia:

Toto  rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 odst. 3 stavebného zákona len na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty.

Rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa aj účastníkov konania.

 

6.     Na uvedenú stavbu sa podľa § 56 stavebného zákona nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie. 

 

 

 

 

 

O  d  ô  v  o  d  n  e  n  i  e

 

 

 

                Navrhovateľ podal dňa  31.marca 2017  návrh na vydanie územného rozhodnutia na  stavbu  „Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete  - KNDEM – Dedina Mládeže“,           na pozemkoch s parc.č. 11602/14, 11605/2, 11765/1 v katastrálnom území Dedina Mládeže.

Stavebný úrad po doručení návrhu preveril formálno-právne náležitosti žiadosti a všetky predložené doklady.

Vzhľadom na to, že predložený návrh spolu s prílohami  neobsahoval  predpísané náležitosti a prílohy pre posúdenie navrhovanej stavby,  stavebný úrad v súlade s § 35 ods. 2/ stavebného zákona  dňa 10.apríla 2017 vyzval navrhovateľa aby v lehote do 60 dní odo dňa doručenia výzvy návrh doplnil o chýbajúce podklady a konanie prerušil svojim rozhodnutím zo dňa 10.apríla 2017.  Navrhovateľ doplnil návrh dňa 25.mája 2017. Stavebný úrad  listom zo dňa 07.júna 2017 oznámil  dotknutým orgánom a účastníkom konania podľa  § 36 ods. 4 stavebného zákona zahájenie územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň   06.júla 2017.

Účastníci konania boli riadne stavebným úradom upozornení, že svoje námietky a pripomienky, môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Taktiež boli účastníci konania poučení, že           na námietky, ktoré v určenej lehote účastníci konania neuplatnia v prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány, inak podľa § 36 ods.3 stavebného zákona v znení neskorších predpisov sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

Oznámenie - verejná vyhláška bola zverejnená po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Dedina Mládeže. Dotknutým orgánom  bolo zahájenie územného konania oznámené samostatne.

Stavebný  úrad posúdil  návrh na umiestnenie  stavby  podľa  § 37 stavebného zákona, predovšetkým z hľadiska súladu s územným plánom obce,  starostlivosti o životné prostredie a  či návrh vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.  

V zmysle záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce Dedina Mládeže, ktorá je schválená Všeobecne záväzným nariadením obce Dedina Mládeže č. 2/2010 – je potrebné dodržiavať zásadu z hľadiska umiestnenia verejného technického vybavenia -  prípadné nové vysielacie zariadenia neumiestňovať v zastavanom území obce, ani v rámci jeho navrhovaného rozšírenia.  Vedenie elektronickej komunikačnej siete, ktorej účelom  je zabezpečenie šírenia signálu verejnej rádiotelefónnej siete v obci Dedina Mládeže je verejná technická vybavenosť územia. Umiestnenie navrhovanej stavby  mimo zastavaného územia obce, v tesnej blízkosti existujúceho zberného dvora, mimo obytného a zastavaného územia obce spĺňa uvedenú zásadu.

V územnom konaní stavebný úrad vyhodnotil predložené vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a ich požiadavky boli  prenesené do podmienok územného rozhodnutia uvedené v jeho výrokovej časti. Neuvedené stanoviská, ktoré boli bez pripomienok sú súčasťou spisového materiálu.

Dokumentácia stavby pre rozhodnutie o umiestnení stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom.

Stavebný úrad po preskúmaní návrhu dospel k záveru, že navrhované umiestnenie stavby je v súlade                   s  s územným rozvojom obce.

Navrhovateľ, ako poskytovateľ elektronickej komunikačnej siete (ďalej aj „podnik“) je oprávnený        vo verejnom záujme zriadiť a prevádzkovať horeuvedenú stavbu na základe právoplatného územného rozhodnutia, čo znamená, že umiestňovaná stavba nebude predmetom ďalšieho konania o povolení stavby. Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí vrátane oporných a vytyčovacích bodov. Podľa ods. 1 písm. a) § 66 zákona č. 351/2001 o elektronických komunikáciách podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti; tieto povinnosti zodpovedajúce oprávneniam sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Uvedené oprávnenia sú  podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona inými právami – právo vyplývajúce z iných právnych predpisov. Vzhľadom na to, v konaní o umiestnení stavby súhlasy vlastníkov pozemkov, cez ktoré bude prechádzať verejná sieť, sa nevyžadujú.

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia boli nasledovné doklady: návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby spracovaný v zmysle § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, informatívny výpis z obchodného registra, vl. č. 27882/B, Plnomocenstvo pre splnomocnenca NEVITEL, a.s.,  splnomocnenie pre zamestnanca splnomocnenej spoločnosti, dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia,  výpis z listu vlastníctva č. 556 – čiastočný – parc.č. 11605/2, kópia z katastrálnej mapy, kópia z mapy určeného operátu, nájomná zmluva uzatvorená dňa 25.októbra 2016 medzi  prenajímateľom, Obec Dedina Mládeže,  vlastníkom parc.EKN č. 11605/2  a nájomcom O2 Slovakia, s.r.o., dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzatvorený dňa 28.marca 2017, kópia dokladu o zaplatení správneho poplatku, územný plán obce,  stanoviská a vyjadrenia obce  a  dotknutých orgánov:

-Dopravný úrad – divízia civilného letectva – vyjadrenie č.18388/2016/ROP-002/32009 z 17.10.2016

-Okresné riaditeľstvo HaZZ v Komárne  - ORHZ-KN1-656/2016 z 13.10.2016

-Ministerstvo obrany Bratislava – vyjadrenie č. ASM-77-5464/2016 z 3.10.2016

-SPP Distribúcia, a.s. – vyjadrenie – č. TD1340/NR/RC/2016 Neplyn z 15.10.2016

-Okresný úrad Komárno –  odbor starostlivosti o ŽP:

   - vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. a bod 3. zákona č. 79/2015 Z.z.  o odpadoch – č. OU-KN-OSZP-2016/0127914-2 z 11.10.2016

   - vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – č.  OU-KN-OSZP-2016/012788-002  z 13.10.2016

- vyjadrenie podľa §28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách  – č.  OU-KN-OSZP-2016/012888-002    z 12.10.2016

-Krajský pamiatkový úrad Nitra – záväzné stanovisko KPUNR-2017/9000-2/22515/Pat/F z 24.03.2017

-ZsVS, a.s. – vyjadrenie č. 63565/2016/275 z 18.07.2016

-Towercom, a.s. – stanovisko č. 8338,8418A-C,8442,8445,8519A-C/2016 z 04.10.2016

-Slovak Telekom, a.s. Bratislava – vyjadrenie č. 6611626386 z 07.10.2016

-Západoslovenská distribučná, a.s. – vyjadrenie  z 27.04.2017

-MD,VaRR SR, útvar vedúceho hygienika,  č. 14038/2017/D401-ÚVHR/28149  z 10.04.2017

-Okresný úrad Komárno – pozemkový a lesný odbor – vyjadrenie č. 2017/006296 z 2.5.2017

-RSaUC Nitra a.s., Stred.správy a údržby Komárno – stanovisko č. RD011700115, RO011700067 z 20.04.2017

-Úrad NSK, odbor dopravy a PK – vyjadrenie č. CS4204/2017, CZ 8980/2017 z 25.04.2017

-Okresný úrad Komárno – odbor CD a PK – stanovisko č. OU-KN-OCDPK-2017/006869-2 z 26.5.2017

-Slovenský pozemkový fond RO Nové Zámky, - stanovisko č. SPFZ/2017/0055272 z 1.06.2017

-Ing. Zoltán Takács, Harcsová 2440/30, 946 03  Kolárovo – Súhlas k výstavbe „Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete KNDEM – Dedina Mládeže- uloženiu časti elektrickej prípojky  na p.č. EKN 12077/100 k.ú. Dedina Mládeže

 

Stavebný úrad v priebehu konania po odstránení nedostatkov nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby.  

 

Na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku územného rozhodnutia.

 

 

Poučenie:

Podľa  § 53 a nasl. zákona č.71/1967  Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na Obec Dedina Mládeže, Nám. 4.apríla 7/8, 946 03  Dedina Mládeže.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po využití riadnych opravných prostriedkov.

               

                Rozhodnutie je oznámené formou verejnej vyhlášky, preto musí byť zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Dedina Mládeže. Za deň doručenia rozhodnutia sa pokladá posledný deň jeho vyvesenia resp. zverejnenia.

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová

       Starostka obce

 

 

 

 

 

Príloha:  overená dokumentácia (pre navrhovateľa)

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

1.     Navrhovateľ: O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01  Bratislava, IČO: 35 848 863

doručuje sa  splnomocnenému zástupcovi:  NEVITEL, a.s. Kračanská č. 40, 929 01  Dunajská Streda

2.    Ing. Katarína Kolenčiak, Nevitel, a.s. Kračanská cesta 40, 929 01  Dunajská Streda

Verejnou vyhláškouúčastníkom konania:

3.     Obec Dedina Mládeže Nám. 4. apríla č. 8, 946 03 Dedina Mládeže – vlastník parc.č. 11605/2, – úradná tabuľa, internetová stránka 

4.      Ing. Zoltán Takács, Harcsová 2440/30, 946 03  Kolárovo – vlastník parc.č. 12077/100

5.      NSK, Rázusova 2A, 949 01  Nitra – vlastník cesty  na parc.č. 11765

Dotknutým orgánom:

6.   Ministerstvo dopravy a výstavby, Útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. obl.hygienika, Nám.Slobody 6, 810 05  Bratislava

7.   Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R.Štefánika, 823 05  Bratislava

8.   Krajský pamiatkový úrad, Nitra, Hradné námestie 8, 949 01  Nitra

9.   Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná č. 16

10.   Okresný úrad Komárno, M.R.Štefánika 10, 945 01  Komárno

       – odbor  starostlivosti o ŽP,  - odbor cestnej dopravy a PK,  - pozemkový a lesný odbor

11.  Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.Box 292, 810 00 Bratislava 1  

12.  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, OZ , Thalyho 2,  945 01 Komárno

13.  Regionálna správa a údržba ciest, a.s.   Nitra -  Stredisko Komárno, Okružná 2368, 94501 Komárno

 

14.  spis - a/a

 

 

Obec Dedina Mládeže   – úradná tabuľa   - zverejnenie po dobu 15 dní:

 

Vyvesené dňa:     21.07.2017                                                 Zvesené dňa:  .....................................

 

 

Odtlačok pečiatky

                                              Podpis oprávnenej osoby


Zoznam aktualít: