SlovenskýMagyarEnglish

Infekčná anémia koní – informácia pre chovateľov koní

 16.02.2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa ( ďalej RVPS ) Komárno na základe
informácie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky č.371b/18-225 zo
dňa 13.2.2018 Vám oznamuje , že 12.2.2018 bolo laboratórnym vyšetrením potvrdené už
tretie ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku - tentoraz u jedného koňa súkromného
chovateľa v obci Jelšovec okres Lučenec. RVPS Lučenec bezodkladne prijala veterinárne
opatrenia na kontrolu chorôb zvierat, ktoré okrem iného zahrňajú dočasný zákaz pretekov
a zvodov v 10 km pásme od ohniska, klinické vyšetrenie všetkých koní ako aj odber vzoriek
na laboratórne vyšetrenie infekčnej anémie koní ( ďalej len EIA) v 10 km pásme od ohniska
choroby.

V tejto súvislosti Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie plnenia plánu veterinárnej
prevencie a ochrany státneho územia Slovenskej republiky na rok 2018 ( ďalej len VPO
2018), podľa ktorej musia byť, všetky kone, somáre a ich krížence staršie ako 6 mesiacov
každé tri roky vyšetrené na EIA
. Súčasne Vás upozorňujeme, že vyšetrenia, ktoré
spadajú pod VPO 2018 musia byt' vykonané v štátnych akreditovaných laboratóriách -
v našom prípade v štátnych veterinárnych ústavoch vo Zvolene, Bratislave poprípade
v Dolnom Kubíne. ( vyšetrenia zo súkromných laboratórií nie sú akceptovateľné!!!!) Úkon
spadá v rámci VPO 2018 do povinných diagnostických akcií, hradených chovateľom !!!

Kontrolou boli zistené značné nedostatky v tejto oblasti, ( sú medzi chovatel'mi koní aj takí ,
ktorí ešte nemajú ZAREGISTROVANÚ ANI FARMU ANI KONE !!! ) preto Vás
žiadame o dôsledné plnenie si Vašich povinností a Tí, ktorí ešte nemajú požadované
vyšetrenia svojich koní, aby si v čo najkratšom čase oslovili príslušných súkromných
veterinárnych lekárov, ktorí následne odber krvi ako aj odoslanie vzorky do štátneho veterinárneho ústavu zabezpečia, aby RVPS Komárno nemusela v budúcnosti pristupovat'
k sankčným postihom pre neplnenie Vašich povinností !!!!


Zoznam aktualít: