•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Pozvánka na 11. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 16.06.2020

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

 1. júna 2020 (piatok) na 17.00 hodinu

do kultúrneho domu v Dedine Mládeže.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z 10. zasadnutia OZ

 1. Prezentácia projektu pre evidenciu odpadov
 2. Prezentácia projektového zámeru spoločnosti Energiepark s.r.o.   „Výstavba veterného parku v k. ú. Dedina Mládeže“
 3. Prerokovanie žiadosti L. Izsáka o dlhodobý prenájom pozemku č. p. 1056/2 vo výmere 4421 m2 v k. ú. Dedina Mládeže vo vlastníctve obce Dedina Mládeže
 4. Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 1. štvrťrok 2020
 5. Rozpočtové opatrenie č.2020/1 a 2020/2 na úpravu rozpočtu obce Dedina Mládeže

za rok 2020

 1. Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2019
 2. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu Obce Dedina Mládeže za rok 2019
 3. Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2020

13. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti

14. Diskusia

15. Záver

V Dedine Mládeže, dňa 16.06.2020

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu